Weiyu Xu in Calgary hiking on top of frozen Lake Louise

Weiyu Xu in Calgary, Canada, attending ICASSP 2018. Hiking on top of frozen Lake Louise, wearing shorts, with right leg falling into waist deep snow (not because of kneeling). (April 2018)

Weiyu Xu in Calgary walking on top of  Lake Minnewanka

Weiyu Xu in Calgary, Canada, attending ICASSP 2018. Walking on top of  Lake Minnewanka, with the University of Iowa ECE shirt. (April 2018)

Weiyu Xu group picture (Fall, 2015)

Group picture (Fall, 2015)

Weiyu Xu group outing barbecue (Sept., 2016 at Coralville dam)

Group outing: barbecue (Sept. 2016 at Coralville dam)

Weiyu Xu group outing barbecue (Sept., 2016 at Coralville dam) group

Group outing picture: barbecue (Sept. 2016 at Coralville dam)